بهبود ساختار لینک ها

معماری و ساختار لینک ها یک کلید مهم و ارزشمند در سئو سایت می باشد.سادگی و با معنا بودن و ارتباط لینک با محتوای صفحه مواردی است که در لینک دهی باید لحاظ شود .ساختار URL یک سایت باید ساده وامکان پذیر باشد. در نظر بگیرید سازماندهی مطالب به طوری که URL ها منطقی و به شیوه ای باشد که بیشتر قابل فهم توسط انسان باشد (در صورت امکان، کلمات قابل خواندن به جای اعداد طولانی ).
برای مثال، اگر شما در حال جستجوی اطلاعات در مورد حمل و نقل هوایی باشید ، یک URL مانند لینک http://en.wikipedia.org/wiki/Aviation به شما کمک خواهد کردتصمیم بگیرد اما آدرسی مانند آدرس زیر بسیار گنگ است و کمتر کاربری را برای جستجو و مشاهده لینک جذب خواهد کرد .
http://www.example.com/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1
از نشانه گذاری در آدرس های خود استفاده نمایید .همچنین ما توصیه می کنیم که شما از خط فاصله ( – ) به جای خط (_) در آدرس دهی صفحات استفاده نمایید .
برای مثال آدرس http://www.example.com/green-dress بسیار مفیدتر از آدرس http://www.example.com/greendress.html می باشد.